Çağrı Merkezi: 0 850 XXX X 22

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
a) www.babypure.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 83424
NOLU CADDE N:1 Şehitkamil / Gaziantep adresinde mukim ECOPLAST DIŞ TİCARET A.Ş.
(Bundan böyle ‘’PUREBABY’’ olarak anılacaktır).
b) www.babypure.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Pure Baby’nin sahip olduğu internet sitesi www.babypure.com.tr ‘dan üyenin
faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.babypure.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar
önünde doğru olduğunu, Pure Baby’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen
ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Pure Baby tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin
sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü
kişiler veya yetkili merciler tarafından Pure Baby’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Pure Baby’nin
sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.babypure.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.babypure.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı
faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.babypure.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve
düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin
Pure Baby ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Pure Baby’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü
kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin
uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Pure Baby üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan
dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.babypure.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı
uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Pure Baby’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları
kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye
aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Pure Baby’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından
ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Pure Baby’nin üyeye
karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Pure Baby’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve
bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Pure Baby’nin hiçbir sorumluluğu
yoktur.
3.10. www.babypure.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Pure Baby’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin
telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz
kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri
sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. Pure Baby tarafından www.babypure.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik
olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve
Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye
doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. Pure Baby üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun
hareket etmek veya Pure Baby’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Pure Baby ve Pure Baby web sitesi ailesinin
haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde
açıklayabilir.
3.13. www.babypure.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için
mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi
virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye
Pure Baby web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların
doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Pure Baby, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme
yada sona erdirme veya www.babypure.com.tr web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme
hakkını saklı tutar.
3.15. Pure Baby, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada
yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Pure Baby’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e
uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve
beyan eder.
3.17. Pure Baby, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine
kampanya, tanıtım, bilgilendirme epostaları ve cep telefonlarına kampanya, tanıtım, bilgilendirme SMS’leri
gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber kampanya,
tanıtım, bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna
gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.18. kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikamız’da belirtilen amaçlar dâhilinde K.V.K.K.
Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecektir. Ayrıca sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin
planlanması ve icrası için Kişisel Verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir. Kişisel verilerimin şirketiçi
raporlamalarda, çağrı merkezinde kullanımına muvafakat ediyorum.

3.19. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://babypure.com.tr sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Pure Baby tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte
kalacaktır. Pure Baby üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini
iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik
sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında
akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.